Non-Discrimination Notice

Eyecare Service Partners (ESP) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. ESP does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. 

ESP:

If you need these services, please contact our Chief Compliance and Quality Officer, Theresa Bissonnette at 469.886.0419 or theresa.bissonnette@espmgmt.com.

If you believe that ESP has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: Chief Compliance and Quality Officer, Theresa Bissonnette, 9330 LBJ Freeway, Suite 900 Dallas, TX 75243, 469.886.0419, or theresa.bissonnette@espmgmt.com.

You can file a grievance in person or by mail, or email. If you need help filing a grievance, Chief Compliance and Quality Officer, Theresa Bissonnette is available to help you. 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: 

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201 

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

TAGLINES

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-469.886.0419.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-469.886.0419.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-469.886.0419.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-469.886.0419.

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-469.886.0419 번으로 전화해 주십시오

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-469.886.0419

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس 469.886.0419

–  با. باشد می ف

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1469.886.0419

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1469.886.0419 まで、お電話にてご連絡ください

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم469.886.0419 1-:والبكم الصم ھ

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-469.886.0419 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

1-469.886.0419

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-469.886.0419.

्यान द: यद आप हदी बोलते ह  तो आपके िलए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। 1-469.886.0419 पर कॉल कर।

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-469.886.0419.

Schedule an Appointment
Order Contact Lenses
Pay My Bill
Eyewear Gallery

Our Location

16615 Dove Canyon Road, Suite 105
San Diego, CA 92127

Tel: (858)487-7900 Fax: (858) 487-1896

Hours
Monday: 8:00 AM – 5:00 PM
Tuesday: 8:00 AM – 5:00 PM
Wednesday: 8:00 AM – 5:00 PM
Thursday: 8:00 AM – 5:00 PM
Friday: 8:00 AM – 5:00 PM
Saturday: 8:30 AM – 2:00 PM
Sunday: Closed

Contact Us